Ciljevi

Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unaprjeđivanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.


Naši ciljevi i zadaci su:


 • Unaprjeđivanje zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom
 • Edukacija  njihovih porodica
 • Organizovanje aktivnosti i okupljanja PAH pacijenata, javno zalaganje za promenu svijesti, navika u pogledu postupanja sa pacijentima koji boluju od plućne hipertenzije.
 • Prikupljanje  naučne i stručne literature u oblasti zdravstvene njege pacijenata sa PAH.
 • Organizovanje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti PH.
 • Objavljivanje brošura, knjiga, vođenje web stranice i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bolju zdravstvenu zaštitu i dostupnost informacija i doktorskih timova za pacijente sa plućnom hipertenzijom, a u skladu sa zakonom.
 • Organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji i boljoj informisanosti pacijenata i njihovih porodica.
 • Saradnja sa timovima iz inostranstva i pokušaj dobijanja prava na druge odavno dostupne lijekove za plućnu hipertenziju, koji u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dostupni i time produžetka života i poboljšavanja kvaliteta života pacijenata sa PH.
 • Saradnja sa univerzitetima, klinikama, ministarstvima zdravlja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemji i inostranstvu koje se bave problemima rijetkih bolesti, a posebno plućnom hipertenzijom.
 • Podizanje svijesti građana o transplantaciji organa (jedinom krajnjem medicinskom rješenju za plućnu hipertenziju).
 • Zastupanje interesa članova Udruženja pred kantonalnim, entitetskim i državnim organima i institucijama;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugrdske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju  ili promociji pitanja od značaja za Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini.


Radi ostvarivanja naših ciljeva Udruženje preuzima sljedeće oblike aktivnosti:


 • Preduzimanje svih adekvatnih mjera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva  i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad vodstva Udruženja i članova Udruženja.
 • Udruženje preuzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije „Dah“ – u Bosni i Hercegovini
© Bosnia & Herzegovina DAH - 2018